Kogemusnõustaja baasväljaõppe mahuks on 182 akadeemilist tundi. Õpe sisaldab 80 akadeemilist tundi koolitust, 56 akadeemilist tundi praktikat ja praktikajuhendamist ning iseseisvat tööd oma taastumisloo ja õppekirjandusega.
Riikliku õppekava leiad siit   ÕPPEKAVA_KINNITATUD_ 2018_182 akh

Nõuded koolitust pakkuvatele organisatsioonidele ja koolitajatele (nõuded on üle võetud kogemusnõustajate baaskoolituse riigihangete tingimustest Koja poolsete täiendustega):

Kogemusnõustamise koolitust pakkuv organisatsioon peab olema täiendus-koolitusasutuse pidaja ja ta on registreeritud Eesti Haridusinfo registris. Organisatsioonil on täienduskoolituse läbiviimiseks tegevusluba või ta on esitanud täienduskoolituse läbiviimiseks majandustegevusteate.

Organisatsiooni koolitajad on koolitatud kogemusnõustajate koolitajateks. Üksnes kogemusnõustaja väljaõppe läbimine või muu ala sotsiaalvaldkonna spetsialisti haridus üksi ei ole kogemusnõustajate koolitajana alustamiseks piisav. Kogemusnõustajate koolitajate koolitamise pädevus on pikaajalise kogemusega (min 5 aastat) kogemusnõustajate väljaõpet pakkunud koolitusasutustel.

Nõuded valdkondlikule töökogemusele ja väljaõppele:

Koolitust läbi viiv organisatsioon või tema koolitusmeeskonna liikmed omavad teadmisi ja minimaalselt 2-aastast töökogemust kogemusnõustamise, erivajadustega klientide ja/või rehabilitatsiooniteenuse valdkonnas; on kursis tervisekahjustusega ja erivajadustega inimeste toetussüsteemide ning koostöövõrgustiku toimimisega. Koolitajad on läbinud kogemusnõustajate koolitajate koolituse.  

Nõuded koolitajate kvalifikatsioonile ja töökogemusele:

Põhikoolitaja peab omama Eestis riiklikult tunnustatud kõrgharidust psühholoogias, sotsiaaltöös või eripedagoogikas (min esimese astme kõrgharidus) ja olema kokkupuutunud erivajadusega inimeste koolitamisega viimase 5 aasta jooksul. Soovitavalt peaks tal olema läbitud täienduskoolitusi kriisinõustamise, kogemusnõustamise või erivajadusega inimeste nõustamise valdkonnas viimase 5 aasta jooksul. Kui meeskonda ei ole kaasatud psühholoogi ja koolitust viib läbi sotsiaaltöötaja või eripedagoog, peavad tal olema läbitud kriisinõustamise ja nõustamise alased kursused kõrghariduse omandamise või vastavasisuliste täienduskoolituste raames ja tal on täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat. Koolitaja on läbinud kogemusnõustajate koolitajate koolituse ning kogemusnõustajate koolitajate juhendatud väljaõppe (min 2 aastat juhendatud väljaõpet).  Nõuetele vastavust tõendatakse dokumentidega.

Kui põhikoolitaja on omandanud akadeemilise hariduse väljaspool Eestit, peab tal olema ENIC/NARIC sertifikaat, mis kinnitab, et tema haridus on tunnustatud ja võrdsustatud Eesti kõrgharidusega. Lähem info ja tunnustatuse taotlemine: www.adm.archimedes.ee/enic/

Teine koolitaja – kogemuskoolitaja peab omama positiivset taastumiskogemust puude- või pikaajalise terviseprobleemiga toimetulekul. Soovitavalt omama varasemat töökogemust erivajadusega inimestega töötamisel, nt kogemusnõustajana, või olema kokku puutunud kogemusnõustamise-sarnase valdkonna koolituste läbiviimisega viimase 5 aasta jooksul. Omab vähemalt keskharidust. Soovitavalt on läbinud täienduskoolitusi nt taastumise, eneseabi-, nõustamise- või suhtlemisoskuste valdkonnas viimasel 5 aastal. Omab täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 1 aasta. Koolitaja on läbinud kogemusnõustajate koolitajate koolituse ning kogemusnõustajate koolitajate juhendatud väljaõppe (min 2 aastat juhendatud väljaõpet).  Nõuetele vastavust tõendatakse dokumentidega.  Kogemuskoolitaja võib töötada üksnes akadeemilise haridusega põhikoolitaja kõrval, tal ei ole iseseisva koolitamise õigust. Ainult kogemuskoolitaja poolt läbiviidud koolitustel väljastatud tunnistused ei oma kehtivust.

Meeskonnas võib olla rohkem kui 2 eeltoodud nõuetele vastavat koolitajat. Lisakoolitajal on kõrgharidus sotsiaaltöö-, pedagoogika-, eripedagoogika-, tegevusteraapia-, andragoogika-, hingehoiu- või muul lähedasel erialal ning soovitavalt nõustamis- ja suhtlemisoskustealane täienduskoolitus.