Siit leiad kogemusnõustajate baaskoolituse riikliku õppekava, kus on kirjeldatud ka õppima asumise eeldused, väljaõppesse valimise protsessid ning lõpetajate erinevad pädevused (oskused ja õigused).

Kogemusnõustaja baasväljaõppe mahuks on 182 akadeemilist tundi. Õpe sisaldab 80 akadeemilist tundi koolitust, 56 akadeemilist tundi praktikat ja praktikajuhendamist ning iseseisvat tööd oma taastumisloo ja õppekirjandusega. Riikliku õppekava leiad siit   ÕPPEKAVA_KINNITATUD_ 2018_182 akh

Koolituse lisainfo:
koordinaator@kogemuskoda.ee
56 696 105, 5770 4051

Kui soovid koolituse infoga jooksvalt kursis olla, siis täida palun SIIN LINGIL asuv koolituste infolisti vorm

 

Nõuded koolitust pakkuvatele organisatsioonidele ja koolitajatele (nõuded on üle võetud kogemusnõustajate baaskoolituse riigihangete tingimustest Koja poolsete täiendustega)

Kogemusnõustamise koolitust pakkuv organisatsioon peab olema täiendus-koolitusasutuse pidaja ja ta on registreeritud Eesti Haridusinfo registris. Organisatsioonil on täienduskoolituse läbi viimiseks tegevusluba või ta on esitanud täienduskoolituse läbiviimiseks majandustegevusteate.

Organisatsiooni koolitajad on koolitatud kogemusnõustajte koolitajateks. Üksnes kogemusnõustaja väljaõppe läbimine või muu ala sotsiaalvaldkonna spetsialisti haridus üksi ei ole kogemusnõustajate kooliatajana alustamiseks piisav. Kogemusnõustajate koolitajate koolitamise pädevus on pikaajalise kogemusega (min 5 aastat) kogemusnõustajate väljaõpet pakkunud koolitusasutustel.

Nõuded valdkondlikule töökogemusele ja väljaõppele:

Koolitust läbi viiv organisatsioon või tema koolitusmeeskonna liikmed omavad teadmisi ja minimaalselt 2-aastast töökogemust kogemusnõustamise, erivajadustega klientide ja/või rehabilitatsiooniteenuse valdkonnas; on kursis tervisekahjustusega ja erivajadustega inimeste toetussüsteemide ning koostöövõrgustiku toimimisega. Koolitajad on läbinud kogemusnõustajate koolitajate koolituse.  

Nõuded koolitajate kvalifikatsioonile ja töökogemusele:

Põhikoolitaja peab omama Eestis riiklikult tunnustatud kõrgharidust psühholoogias, sotsiaaltöös või eripedagoogikas (min esimese astme kõrgharidus) ja olema kokku puutunud erivajadusega inimeste koolitamisega viimase 5 aasta jooksul. Soovitavalt peaks tal olema läbitud täienduskoolitusi kriisinõustamise, kogemus-nõustamise või erivajadusega inimeste nõustamise valdkonnas viimase 5 aasta jooksul. Kui meeskonda ei ole kaasatud psühholoogi ja koolitust viib läbi sotsiaaltöötaja või eripedagoog peavad tal olema läbitud kriisinõustamise ja nõustamise alased kursused kõrghariduse omandamise või vastavasisuliste täiendus-koolituste raames ja tal on täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 3 aastat. Koolitaja on läbinud kogemusnõustajate koolitajate koolituse ning kogemusnõustajate koolitajate juhendatud väljaõppe (min 2 aastat juhendatud väljaõpet).  Nõuetele vastavust tõendatakse dokumentidega.

Kui põhikoolitaja on omandanud akadeemilise hariduse väljaspool Eestit peab tal olema ENIC/NARIC sertifikaat, mis kinitab, et tema haridus on tunnustatud ja võrdsustatud Eesti kõrgharidusega. Lähem info ja tunnustatuse taotlemine: www.adm.archimedes.ee/enic/

Teine koolitaja – kogemuskoolitaja – peab omama positiivset taastumiskogemust puude- või pikaajalise terviseprobleemiga toimetulekul. Soovitavalt omama varasemat töökogemust erivajadusega inimestega töötamisel nt. kogemusnõustajana või olema kokku puutunud kogemusnõustamise sarnase valdkonna koolituste läbiviimisega viimase 5 aasta jooksul. Omab vähemalt keskharidust. Soovitavalt on läbinud täienduskoolitusi näiteks taastumise, eneseabi-, nõustamise- või suhtlemisoskuste valdkonnas viimasel 5 aastal. Omab täiskasvanute koolitamise kogemus vähemalt 1 aasta. Koolitaja on läbinud kogemusnõustajate koolitajate koolituse Koolitaja on läbinud kogemusnõustajate koolitajate koolituse ning kogemusnõustajate koolitajate juhendatud väljaõppe (min 2 aastat juhendatud väljaõpet). .  Nõuetele vastavust tõendatakse dokumentidega.  Kogemuskoolitaja võib töötada üksnes akadeemilise haridusega põhikoolitaja kõrval, tal ei ole iseseisva koolitamise õigust. Ainult kogemuskoolitaja poolt läbi viidud koolitustel väljastatud tunnistused ei oma kehtivust.

Meeskonnas võib olla rohkem kui 2 eeltoodud nõuetele vastavat koolitajat. Lisakoolitajal on kõrgharidus sotsiaaltöö, pedagoogika, eri-pedagoogika, tegevusteraapia, andragoogika, hingehoiu või muul lähedasel erialal ning soovitavalt nõustamis- ja suhtlemisoskuste alane täienduskoolitus. 


KOJA KOOLITUSPARTNERITE puhul on kindel, et koolid ja koolitajad vastavad kõigile kvalifikatsiooni ja töökogemuse nõutele ning järgivad, jälgivad ja õpetavad oma koolitustel ka kogemusnõustajate tööpõhimõtteid ning eetikareegleid; kontrollivad ka tegelikkuses kandideerijate/õppijate taastumise taset, hoiakuid ja psühhosotsiaalseid resursse.

Teiste koolide puhul tuleb peale õppe lõpetamist kogemusnõustajate registrisse pääsemiseks läbida täiendav hindamine Koja ekspertide poolt. Kui ekspertide hinnang on positiivne, kantakse taotleja registrisse.

KOJA KOOLITUSPARTNERID

Koja tunnustatud partnerid. Omavad pikaajalist kogemust kogemusnõustajate koolitamisel. Aastast 2015 kogemusnõustajate koolituse nime all, varasematel aastatel ka teiste nimetuste all (nt kriisitöö, nõustajate või grupijuhtide väljaõpe).

Heaolu ja Taastumise Kool

 • vaimne tervis, peretöö
 • KN baaskoolitus (maht 32 akh koolitust + praktika)
 • temaatilised täiendkoolitused – taastumise koolitused, peretöö
 • kõik koolitajad on läbinud kogemusnõustajate koolitaja koolituse
 • koolitajatel on kogemusnõustajate koolitamise kogemus üle 10 aasta

Kogemuse Jõud

 • kriisid, lein, lapsevanemate toetamine
 • KN baas ja jätkukoolitus (maht 80 akh koolitust + praktika)
 • temaatilised täiendkoolitused – kriistöö, töö lapsevanematega
 • koolitajad on läbinud kogemusnõustajate koolitaja koolituse
 • koolitajatel on kogemusnõustajate koolitamise kogemust üle 10 aasta

Leoski Koolitused

 • korraldab koolitusi segagruppides (füüsiline haigus, vaimne tervis, elukriisid, peretöö)
 • fookus pikaajalisel taastumise ja muutuste loomise toetamisel
 • KN baas- ja jätkukoolitus (õppe maht kokku 200 akh)
 • kõik koolitajad on läbinud kogemusnõustajate koolitaja koolituse
 • kogemusnõustajte koolitajad aastast 2018, kasutavad Tallinna Kogemusnõustajate Kooli programmi

Loov Ruum Koolitused OÜ

 • korraldab Tallinna Kogemusnõustajate Kooli nime all koolitusi segagruppides (füüsiline haigus, vaimne tervis, elukriisid, peretöö)
 • fookus pikaajalisel taastumise ja muutuste loomise toetamisel
 • KN baas- ja jätkukoolitus (õppe maht kokku 200 akh)
 • temaatilised täiendkoolitused – töö raskete klientidega, psüühikahäired, grupitöö
 • kõik koolitajad on läbinud kogemusnõustajate koolitaja koolituse
 • koolitajatel on kogemusnõustajate koolitamise kogemus aastast 2009

SA Tartu Ülikooli Kliinikumi Lastefond

 • lastevanematelt lastevanemate nõustamine
 • kriisipõhine nõustamine
 • kõik koolitajad on valdkonnas pikaajalise kogemusega ja vastavad kvalifikatsiooninõuetele

Tallinna Vaimse Tervise Keskus

 • fookuseks vaimne tervis
 • koolitavad ja juhendavad vaimse tervise professionaalid

 

Koolid, mis on korraldanud mõne üksiku grupi õpet või on olnud partneriks minevikus.

Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus – 1 õppegrupp erivajadustega osalejatele

Avitus MTÜ kuni 30.04.2019 – Kuulus enne 01.05.2019 Tallinna Kogemusnõustajate Kooli alla (TKNK) . Peale koolitajate koosseisu vahetust TKNK ja Koja koolituspartnerite alla enam ei kuulu.

Saaremaa Puuetega Inimeste Koda – 1 õppegrupp erivajadustega inimestele