Kogemusnõustajate Koda esindab oma liikmeid ja panustab kogemusnõustajate võrgustiku ja valdkonna arengusse. Kogemusnõustajate Koja register koondab riiklikule nõuetele vastavaid kogemusnõustajast vabatahtlikke ja teenuse pakkujaid, et pöördumisel vahendada päringukohast infot.

NB, Kogemusnõustamise osutamine teenusena eeldab, et kogemusnõustaja on saanud vähemalt esmase kogemusnõustamise alase väljaõppe ja kuulub meeskonda ja/või kovisioonigruppi. Soovituslik juhend

Kogemusnõusajate Koja registrikanne on avalik teave ja kinnitus kogemusnõustaja nõuetekohasest õppe läbimisest. Registri nõustajatelt eeldatakse, et nad on oma nõustamistöös organiseeritud, kogemusnõustamistööks kohaste hoiakute ja isikuomadustega ning usaldusväärne koostööpartner. Registris olevatelt nõustajatelt eeldatakse hea nõustamistöö põhimõtete järgimist (sh. supervisioon, kovisioon) ja eetikakoodeksist kinni pidamist.

Kogemusnõustajate Koda vahendab ja reageerib kogemusnõustajate ja nõustavate tagasisidele eesmärgiga tunnustada silmapaistvaid nõustajaid ning koostööpartnereid ja parandada süsteemselt kogemusnõustamisteenuse kvaliteeti.


Registrisse kandmise põhimõtted

 • Kogemusnõustajate Koda MTÜ ei paku ja turusta kogemusnõustamise teenust.
 • Kogemusnõustajate Koda koondab registrisse riiklikule nõuetele vastavaid kogemusnõustajast vabatahtlikke ja teenuse pakkujaid ning vahendab päringukohast infot.
 • Kogemusnõustajate Koda kontrollib registrisse kandmisel kogemusnõustamise teenuse pakkumiseks nõuetekohaseid dokumente.
  Nõuetele vastavuse aluseks on Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määrus nr 68 „Kogemusnõustaja koolituskava“, mis on muudetud 10.07.2018.
 • Kogemusnõustajate Koda registrisse kandmisel alates 15.04.2023 on kohustuslik läbida täiendav hindamine, mis keskendub määruses seatud kogemusnõustaja õppe õpiväljundite omandamisele ning nõustamistöö valmisoleku hindamisele.
 • Kogemusnõustajate Koda võib keelduda kogemusnõustaja registrisse kandmisest, kui väljaõppe teostaja/koolitaja ei vasta riikliku õppekava standarditele või kvalifikatsiooninõuetele.
 • Kogemusnõustajate Koja veebiregister ei kuva nõustaja nime juures nõustamisteemasid ning nõustaja isiklikke kontaktandmeid.
 • Kogemusnõustajate Koja veebiregisteris on kuvatud nõustaja valitud esindav organisatsioon või Kogemusnõustajate Koda, mis puhul on nõustaja andnud loa päringutel oma nõustamisteemasid ja kontakte vahendada.
 • Kogemusnõustajate Kojal on õigus igal ajal kontrollida registris olevate kogemusnõustaja tingimustele vastavust ning rikkumise või pöördumisele mitte vastamise korral (30 päeva) nõustaja registrist eemaldada.
 • Kogemusnõustajate Koda registri nõustajad ei paku kogemusnõustamise teenuse nime all muid praktikaid. Nõude rikkumise tuvastamisel tehakse nõustajale märkus. Vastava muudatusnõudele mitte järgimise korral pärast märkust (30 päeva) eemaldatakse nõustaja registrist.
 • Kogemusnõustajate Kojal on õigus tõsiste kliendikaebuste, eetika rikkumise või muu kogemusnõustajate mainet kahjustava praktika puhul nõustaja registrist eemaldada ning teavitada sellest ka kogemusnõustaja esindajat registris ning koostööpartnereid.
 • Kogemusnõustajate Koda ei vastuta registri nõustaja pakutava teenuse eest.
 • Kogemusnõustajate Koda registri kogemusnõustaja ja Kogemusnõustajate koda on teinud heatahtliku mitteformaalse kokkuleppe, mille kohaselt nõustaja lubab, et on oma nõustamistöös organiseeritud ning usaldusväärne koostööpartner. Registris olevatelt nõustajatelt eeldatakse hea nõustamistöö põhimõtete järgimist (sh. supervisioon, kovisioon) ja eetikakoodeksist kinni pidamist.


Täiendav hindamine:

Alates 15.04.2023 on kõigil taotlejatel registrisse kandmiseks kohustuslik läbida täiendav hindamine sõltumata baaskoolitust pakkunud asutusest.
Täiendava hindamise tasu on 150 eur.
Hindamiskuludes sisalduvad administreerimistasud ja täiendhindaja teenustasu (intervjuu läbiviimine ja hinnangu koostamine).

Hindamise aluseks on riiklik õppekava määrus
Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määrus nr 68 „Kogemusnõustaja koolituskava“, mis on muudetud 10.07.2018 ning täiendhindaja poolne analüüs nõustajamistööks sobivate hoiakute, isikuomaduste ja valmisoleku kohta.

Määrus nr 68 väljavõte, punkt 3a:
1) Isikliku taastumisloo olemasolu ja valmidus seda kogemusnõustaja töös kasutada
2) Piisav taastumistase
3) Positiivsed hoiakud taastumisprotsesside suhtes
4) Psühholoogiline ja sotsiaalne küpsus
5) Valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis läbi töötada
6) Valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis õppimise vahendina kasutada
7) Valmidus teha koostööd koolitajate, kaasõppijate, praktikajuhendajate ja superviisoritega
8) Valmidus teha teenusepakkumisel koostööd võrgustikutöös

Registrisse kandmiseks:
1) tutvu Kogemusnõustajate Koja eetikakoodeksi ja registrisse kandmise põhimõtetega,
2) täida registrisse kandmise avaldus ja vali kuni 3 keskset nõustamisteemat https://www.kogemuskoda.ee/registrisse-kandmise-avaldus/
Taotlejale saadetakse täiendava hindamise arve ja hindaja kontaktandmed.
Ettemakse laekumisest kuni 30 päeva jooksul määratakse taotlejale hindaja ja lepitakse kokku veebipõhise hindamisintervjuu (2AKH) kuupäev ning aeg.
3) läbi täiendav hindamine.
Juhul, kui otsus on positiivne, kantakse taotleja 10 päeva jooksul registrisse. Teavitatakse meilitsi.
Juhul, kui otsus on negatiivne, taotlejat registrisse ei kanta ning sellest teavitatakse meilitsi.

Hindamisel töötatakse läbi ja kontrollitakse digitaalselt esitatud:
– kogemusnõustaja lõputunnistust,
– õppepraktika juhendaja positiivset kirjalikku hinnangut praktikale,
– isiklik taastumisloo kirjalik analüüsi või koolituse lõputööd,
– CVd
– juhul kui oled pakkunud tasustatud kogemusnõustamise teenust erakliendile või asutusele, kontrollitakse superviisori olemasolu,
– muud asjakohased dokumendid, mida soovid oma nõustamistöö valmisoleku ja pädevuse hindamiseks esitada.
– esitades avalduse registrisse kandmiseks on Kogemusnõustaja Koja hindajal ja/või eetikakomitee liikmel õigus võtta ühendust õppe ja nõustamistööga seotud inimestega kontrollimaks andmete õigsust ning hinnangut sobivate hoiakute, isikuomaduste ja valmisoleku kohta.

Täiendava hindamise taotluseid saab esitada jooksvalt.

Lisainfo: koordinaator@kogemuskoda.ee