Koda on loodud selleks, et …

 • inimesed saaksid kogemusnõustamisest kriiside ja probleemide lahendamisel ning taastumisprotsessides abi; inimesed teaksid, kasutaksid ja soovitaksid kogemusnõustamist;
 • kogemusnõustajate väljaõpe Eestis annaks nii kogemusnõustajale, kliendile kui partnerile kindlustunde, et kogemusnõustaja töö on kvaliteetne;
 • kogemusnõustajad oleks hoitud, toetatud ja austatud;
 • riigiasutustel, kohalikel omavalitsustel ja koostööpartneritel oleks ühiskondlike probleemide lahendamisel abiks koostöövalmis ja motiveeritud kogemusnõustajate võrgustik;
 • õigusaktid ja regulatsioonid aitaksid teha kogemusnõustamise tööd hästi ja kvaliteetselt.

/Koja eesmärgid KNK põhikirjast/

Kogemusnõustajate Koda liigub oma eesmärkide poole läbi selliste tegevuste …

 • kogemusnõustamise valdkonna esindamine;
 • oma liikmete ning liikmeskonna huvide esindamine ja kaitsmine;
 • üleriigilise koostöö korraldajana tegutsemine kogemusnõustamise valdkonna seadusandluse edendamiseks;
 • üleriigilise kogemusnõustajate registri haldamine;
 • kogemusnõustamise-alase info koordineerimine;
 • teavitustöö korraldamine;
 • kvaliteedi- ja eetikaküsimustega tegelemine;
 • koolitusteenuste pakkumine – spetsialistide täienduskoolitused, rahvahariduskoolitused;
 • supervisiooniteenuse pakkumine;
 • ühisürituste korraldamine – laagrid, festivalid, kampaaniad.

Koja asutasid:

Eesti Puuetega Inimeste Koda
Arengukeskus Avitus
Kogemuse Jõud
Heaolu ja Taastumise Kool

Koja asutamist on heade mõtete, hea tahte ja finantsidega toetanud:

Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakond
Astangu Kutserehabilitatsioonikeskus
Eesti Töötukassa
Sotsiaalkindlustusamet
Tervisearengu Instituut

Koja juhatuse koosseis 2020-2022

Anneli Valdmann (asendab Kairit Lindmäe), Ene Oga, Kadri Sooberg-Aettik, Urme Puntso, Toomas Roolaid

 

Kogemusnõustajate Koja tegevuskava

2017-2022 

Tegevused perioodil 09.2017–12.2022

Veebipõhise infoplatvormi loomine ja haldamine.
Kogemusnõustajate veebiregistri loomine ja haldamine.
Registrisse kandmise protsess – väljaõppedokumentide hindamine, registrisse kandmine.
Kvaliteedi- ja eetikakomisjoni loomine.
Kvaliteedistandardi koostamine.
Kogemusnõustaja väljaõppe täiendatud õppekava kinnitamine.
Kogemusnõustamise teema esindamine ja arendamine koostöös avaliku sektoriga.
Teavitustöö – meedia, infopäevad, infotunnid, seminarid, sotsiaalmeedia.
Otsustada, kuidas on korraldatud juhtimine tulevikus – nõukogu, volikogu või juhatuse süsteem. Korraldada uus juhtimisstruktuur.
Täiendkoolituste ja järjepideva supervisiooni pakkumine tegevatele kogemusnõustajatele.
Jooksvate küsimustega tegelemine.

/Vastu võetud Kogemusnõustajate Koja asutamiskoosolekul 5. septembril 2017. aastal Tallinnas/