Kogemusnõustajate veebiregistri tingimused:

1. Kogemusnõustajate register on kogemusnõustamise teenuse kvaliteedi tagamiseks ja kogemusnõustajate tunnustatuse garanteerimiseks.
2. Kogemusnõustajate registrist ja veebiregistrist kontrollivad kogemusnõustaja tunnustatust ehk sätestatud nõuetele vastamist avalik-õiguslike organisatsioonide esindajad ja tellijad ning erakliendid.
3. Kogemusnõustajate veebiregistris on nähtav kogemusnõustaja:
nimi;
kogemusnõustajat esindav organisatsioon või kogemusnõustajate võrgustik;
esindava organisatsiooni kontaktid;
** märge piiratud pädevuse kohta, kui on väljastatud piiratud pädevust andev tunnistus (piiratud pädevus tähendab õigust töötada teise professionaaliga koos, iseseisev klienditöö ei ole lubatud).

4. Lähtuvalt andmekaitseseadusest nõustajate nõustamisteemasid ja kontaktandmeid veebiregistris nimede juures ei avalikustata.
5. Kogemusnõustaja kontakte vahendab teda esindav organisatsioon või võrgustik; soovi korral võib päringute puhul nõustaja nõustamisteemasid ja kontakte vahendada lisaks ka Kogemusnõustajate Koda.
6. Potentsiaalne klient/tellija näeb eraldi veebimaatriksis anonüümse infona:
millistes teemades mingis piirkonnas kogemusnõustamise teenust kasutada saab;
milliseid teemasid organisatsioonid esindavad.

7. Klient/tellija pöördub teenuse kasutamiseks/tellimiseks kogemusnõustajaid esindavate-vahendavate organisatsioonide poole;
8. Kogemusnõustajate Koda ei ole kogemusnõustamise teenuse pakkuja.
9. Kogemusnõustajate Koda tagab isikuandmete kaitse ja ei luba andmete väärkasutust.
10. Kogemusnõustajate Koda jätab endale õiguse esindada üksnes kõigile kvaliteedinõuetele vastavaid, kvaliteetõppe läbinud ja eetiliselt töötavaid kogemusnõustajaid. Nimetatud tingimustele vastamist või mittevastamist on õigus kontrollida Kojal. Kui väljaõpet pakkuvad koolid ei taga kvaliteetõpet ja õppijate eeldustele vastavuse kontrolli, siis nende koolide puhul tuleb registrisse kandmiseks läbida hindamisprotsess Koja poolt määratud ekspertide osalusel ehk eritingimustel registrisse kandmise protsess. Eritingimustel registrisse kandmine on tasuline.

11. Kogemusnõustajate Koda ei esinda ja ei lisa registrisse nõustajaid, kelle väljaõpe ei vasta riikliku õppekava standarditele või kvalifikatsiooninõuetele:
1) koolitajatel puudub koolitamiseks nõutav kvalifikatsioon;
2) koolidel või koolitajatel puudub min 2-aastane töökogemus kogemusnõustamise või hoolekande valdkonnas;
3) praktika ja/või praktikajuhendamine pole sooritatud;
4) kool ei kontrolli õppima asujate või lõpetajate sobivust nõustajatööks (piisav taastumise tase, psühhosotsiaalne küpsus, sobivad suhtlemisoskused, sobivad hoiakud). Nimetatud riskide esinemist on õigus kontrollida Kojal. Kui väljaõpet pakkuvad koolid ei taga kvaliteetõpet ja õppijate eeldustele vastavuse kontrolli, siis nende koolide puhul tuleb registrisse kandmiseks läbida hindamisprotsess Koja poolt määratud ekspertide osalusel ehk eritingimustel registrisse kandmise protsess. Lähemalt saab täiendava hindamisega tutvuda siin lingil.

12. Kogemusnõustajate Koda kustutab registrist kogemusnõustajad, kelle puhul ilmneb, et nad ei järgi kogemusnõustajate tööpõhimõtteid ja eetikakoodeksit; on toiminud klienti kahjustavalt; pakuvad kogemusnõustamise teenuse nime all muid praktikaid või teenuseid; tegutsevad teenuse mainet kahjustaval viisil.

Alates 15.04.2023 läbivad registrisse kandmiseks hindamise kõik taotlejad sõltumata baaskoolitust pakkunud asutusest. See on lihtsustatud eelversioon eeldatavasti alates 2024/2025 aastast rakenduvast kutse taotlemise ja kutseeksamite süsteemist. Koja nõuded koolidele ja koolitajatele leiab soovi korral siit lingilt.

Koja tunnustamise tingimusi ja standardeid on aastate jooksul välja töötatud koostöös Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Töötukassa ja Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusega.

Olen tutvunud kogemusnõustajate registri tingimustega. Kinnitan, et nõustun tingimustega, saadan koolituse läbimist tõendava tunnistuse e-aadressile koordinaator@kogemuskoda.ee ning soovin, et minu andmed kantakse Eesti kogemusnõustajate registrisse ja veebiregistrisse.

Ei avalikustata veebis
Ei avalikustata veebis
Info avalikustatakse veebis
Info avalikustatakse veebis
Info avalikustatakse veebis
Info avalikustatakse veebis
Info avalikustatakse veebis
Ei avalikustata veebis
Ei avalikustata veebis
Ei avalikustata veebis
Ei avalikustata veebis
Täitmine kohustuslik
Täitmine kohustuslik
Kui valisid eelmises küsimuses teise variandi, tee sobivad valikud
Seda saab kasutada juhul kui pole läbitud Eestis riiklikult sätestatud kogemusnõustaja koolitust, aga on läbitud muid sarnaseid koolitusi või töötatud pikalt antud valdkonnas. Sel puhul tuleb läbida Koja superviisoriga koostöös taastumisloo struktureeritud analüüs. Teenus on tasuline.