Täiendav hindamine

Alates 15.04.2023 on kõigil taotlejatel registrisse kandmiseks kohustuslik läbida täiendav hindamine sõltumata baaskoolitust pakkunud asutusest.
Täiendava hindamise tasu on 150 eur.
Hindamiskuludes sisalduvad administreerimistasud ja täiendhindaja teenustasu (intervjuu läbiviimine ja hinnangu koostamine).

Hindamise aluseks on riiklik õppekava määrus
Sotsiaalkaitseministri 21. detsembri 2015. a määrus nr 68 „Kogemusnõustaja koolituskava“, mis on muudetud 10.07.2018
ning täiendhindaja poolne analüüs nõustajamistööks sobivate hoiakute, isikuomaduste ja valmisoleku kohta.

Määrus nr 68 väljavõte, punkt 3a:
1) Isikliku taastumisloo olemasolu ja valmidus seda kogemusnõustaja töös kasutada
2) Piisav taastumistase
3) Positiivsed hoiakud taastumisprotsesside suhtes
4) Psühholoogiline ja sotsiaalne küpsus
5) Valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis läbi töötada
6) Valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis õppimise vahendina kasutada
7) Valmidus teha koostööd koolitajate, kaasõppijate, praktikajuhendajate ja superviisoritega
8) Valmidus teha teenusepakkumisel koostööd võrgustikutöös

Registrisse kandmiseks:
1) tutvu Kogemusnõustajate Koja eetikakoodeksi ja registrisse kandmise põhimõtetega,
2) täida registrisse kandmise avaldus ja vali kuni 3 keskset nõustamisteemat https://www.kogemuskoda.ee/registrisse-kandmise-avaldus/
Taotlejale saadetakse täiendava hindamise arve ja hindaja kontaktandmed.
Ettemakse laekumisest kuni 30 päeva jooksul määratakse taotlejale hindaja ja lepitakse kokku veebipõhise hindamisintervjuu (2AKH) kuupäev ning aeg.
3) läbi täiendav hindamine.
Juhul, kui otsus on positiivne, kantakse taotleja 10 päeva jooksul registrisse ning sellest teavitatakse meilitsi.
Juhul, kui otsus on negatiivne, taotlejat registrisse ei kanta ning sellest teavitatakse meilitsi.

Hindamisel töötatakse läbi ja kontrollitakse digitaalselt esitatud:
– kogemusnõustaja lõputunnistust,
– õppepraktika juhendaja positiivset kirjalikku hinnangut praktikale,
– isiklik taastumisloo kirjalik analüüsi või koolituse lõputööd,
– CVd
– juhul kui oled pakkunud tasustatud kogemusnõustamise teenust erakliendile või asutusele, kontrollitakse superviisori olemasolu,
– muud asjakohased dokumendid, mida soovid oma nõustamistöö valmisoleku ja pädevuse hindamiseks esitada..
– esitades avalduse registrisse kandmiseks on Kogemusnõustaja Koja hindajal ja/või eetikakomitee liikmel õigus võtta ühendust õppe ja nõustamistööga seotud inimestega kontrollimaks andmete õigsust ning hinnangut sobivate hoiakute, isikuomaduste ja valmisoleku kohta.

Täiendava hindamise taotluseid saab esitada jooksvalt. 

Lisainfo: koordinaator@kogemuskoda.ee

————————————————

 

Täida hindamise taotlus