Hindamine registrisse kandmiseks

Käesolev Kogemusnõustajate Koja hindamise süsteem, kui üks nõustajate tunnustamise osa, on valminud vajadusest hoida ja tõsta kvaliteeti kogemusnõustamise teenuse pakkumisel. 

Kogemusnõustajaks õppimise ja kogemusnõustaja töö eelduste aluseks on asjaolu, et kogemusnõustajad töötavad ka kriisis ja psüühikahäiretega inimestega. Kogemusnõustaja peab suutma luua emotsionaalselt turvalise ruumi. Kogemusnõustaja ei tohi tahtlikult või tahtmata kahjustada klienti või ennast. Kogemusnõustaja vajab teenuse osutamiseks spetsiifilisi teadmisi ja oskuseid. Kogemusnõustajalt ootame sobivaid isiksuseomadusi ja tööeetika järgimist.

Registri kaudu nõustajaid esindades võtab Koda osalise vastutuse nende nõustajate töö eest. Selleks, et teada, keda me esindame, jätab Koda endale õiguse tutvuda taotleja teadmiste, oskuste, isiksuseomaduste, hoiakute, taastumisprotsesside ja muude psühhosotsiaalsete ressurssidega. Selleks on loodud Koja poolt hindamise süsteem. 

Alates 15.04.2023 läbivad registrisse kandmiseks hindamise kõik taotlejad sõltumata baaskoolitust pakkunud asutusest. See on lihtsustatud eelversioon eeldatavsti alates 2024/2025 aastast rakenduvast kutse taotlemise ja kutseeksamite süsteemist. Koja nõuded koolidele ja koolitajatele leiab soovi korral siit lingilt

Koja tunnustamise tingimusi ja standardeid on aastate jooksul välja töötatud koostöös Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Töötukassa ja Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusega.

1.   Hindamise alus 

Kogemusnõustajate baaskoolituse riiklik õppekava (Sotsiaalkaitseminitri määrus nr 68, 21.12.2015)
Väljavõte 
Punkt 3a: 
Baaskoolitusele pääsemise soovituslikud eeldused 
Kontrollib koolitusorganisatsioon. Kui koolitusasutus pole seda teinud või on alust selles kahelda, võtab kontrollifunktsiooni üle Kogemusnõustajate Koda 
1) Isikliku taastumisloo olemasolu ja valmidus seda kogemusnõustaja töös kasutada 
2) Piisav taastumistase 
3) Positiivsed hoiakud taastumisprotsesside suhtes 
4) Psühholoogiline ja sotsiaalne küpsus 
5) Valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis läbi töötada 
6) Valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis õppimise vahendina kasutada 
7) Valmidus teha koostööd koolitajate, kaasõppijate, praktikajuhendajate ja superviisoritega 
8) Valmidus teha teenusepakkumisel koostööd võrgustikutöös 
Punkt 2
Koolituse lõpetamise ja tunnistuse väljastamise alused
1) Min 80% osalemine auditoorses ja kontakttundidega töös (koolituspäevad, praktika, praktika juhendamine)
2) Kirjaliku või praktilise lõputöö õigeaegne esitamine ja koolitaja(te) positiivne hinnang sellele
3) Positiivne hinnang koolitaja(te)lt ja praktikajuhendajalt/superviisorilt (juhendaja/superviisor esitavad hinnangu koolitusasutusele kirjalikult)

Koja hindamiseksperdid ja juhatuse liikmed püüavad esitatavatele kirjalikele materjalidele, hindamisintervjuule ning vajadusel täiendavale suhtlemisele tuginedes teha kindlaks, kas hindamise taotleja puhul on kõik määruse nr 68 punktides 2 ja 3 toodud nõuded täidetud. See on nõustaja tunnustamise ja registrisse kandmise või mitte kandmise aluseks.

2.   Hindamisprotsessi etapid

1) Taotleja  täidab hindamiseks soovi avaldamiseks lehe allosas hindamise taotlemise vormi.
2) 10 tööpäeva jooksul kinnitab koordinaator vormi kättesaamist ning saadab hindamisteenuse arve ja loetelu oodatavatest dokumentidest (kogemusnõustaja baaskoolituse tunnistus, isikliku taastumisloo kirjalik kokkuvõtlik analüüs (lõputöö osana või eraldi), praktikaleping, praktika juhendaja hinnang, praktikaprotsesside analüüs, motivatsioonikiri, CV (Vt allmärkust!**).
3) Taotleja tasub ettemaksuarve.
4) Taotleja saadab nõutud dokumendid määratud tähtajaks koordinaatori meiliaadressile koordinaator@kogemuskoda.ee

5) Peale ettemaksuarve tasumist ja vajalike dokumentide laekumist korraldab koordinaator hindamise:
– määratakse Koja poolt taotluse ja hindamisega tegelevad hindamiseksperdid
– lepitakse kokku intervjuu aeg (veebis)
– intervjuu viiakse läbi hiljemalt 30 päeva jooksul peale kõigi vajalike dokumentide laekumist.
6) Protsessi juurde määratud hindajad tutvuvad saadetud dokumentidega. Vajadusel paluvad  täpsustusi või täiendusi,  küsivad kontakte tagasiside saamiseks vms.
7) Kokkulepitud ajal viiakse läbi hindamisintervjuu üle veebi (max 2 akh). Intervjuu sisaldab muuhulgas taastumisteekonna ja taastumisloo kuulamist.
8) 10 tööpäeva jooksul peale intervjuud koostatakse hindamisprotokoll. Hindajatel on intervjuust tulenevalt õigus koguda veel täpsustusi või täiendusi. Hinnang koostatakse koostöös Koja juhatuse liikmetega.
9) Positiivse lõpphinnangu saamiseks on vajalik hindajate ning vähemalt 3 Koja juhatuse liikme positiivne otsus.
10) Kui hindaja ja/või piisav arv juhatuse liikmeid ei anna omapoolset positiivset hinnangut, siis on lõppotsus negatiivne.
11) Koda jätab endale õiguse esindada üksnes positiivse hindamistulemusega kogemusnõustajaid.
12) Kollegiaalne otsus koos põhjendustega vormistatakse kirjalikult ja allkirjastatakse digitaalselt ühe juhatuse liikme poolt.
Otsus saadetakse hindamise taotlejale.
13) Juhul, kui otsus on positiivne, kantakse taotleja tunnustatud kogemusnõustajate registrisse ning sellest teavitatakse koos otsusega.
14) Juhul, kui otsus on negatiivne, siis taotlejat registrisse ei kanta ning sellest teavitatakse koos otsuse faili saatmisega.

** Allmärkus 1: Eeldame, et allkirjastamist vajavad dokumendid (praktikaleping, juhendaja hinnang) on ehtsuse tõendamiseks digiallkirjadega originaalid. Paberkandjal allkirjastatud dokumente Koda ei aktsepteeri, kuna nende ehtsuses või allkirjastamise kuupäevas ei saa kindel olla.
** Allmärkus 2: Juhul, kui registris oleva kogemusnõustaja kohta on esitatud Kojale märgukirju või kaebuseid, saadetakse nõustajale  märgukiri probleemi kirjelduse ja soovitustega. Probleemi(de) jätkumisel eemaldatakse nõustaja registrist. Enne seda võidakse nõustaja kutsuda hindamisintervjuule või ta võib ise selleks soovi avaldada.

Tasumine
Teenuse hind on 150 € hindamise kohta. Käibemaksu ei lisandu.
Tasutakse ettemaksu arve alusel. Vähenenud töövõimega taotlejale võimaldame tasumist kuni 3 osas. (Vajalik allkirjastatud kinnituskiri.)
Hind sisaldab hindamise administreerimistasu, hindamisintervjuud (kuni 2 akh protsessi kohta), hindajate eel- ja järeltööd dokumentidega tutvumisel, hinnangu koostamisel (1 akh), veebiteenuse kulusid.
Hindamise tasu ei kuulu tagastamisele juhul, kui hindamistulemus on negatiivne ja hinnatavat seetõttu registrisse ei kanta.

/Kinnitatud Kogemusnõustajate Koja juhatuse poolt 12.12.2020 Tallinnas/

Täiendava hindamise taotluseid saab esitada jooksvalt. 

Lisainfo: koordinaator@kogemuskoda.ee  56 602234, Reet Kermas

————————————————

 

Täida hindamise taotlus siin vormil!