Koda annab teada, et alates 15. aprillist 2023 ei ole registrisse kandmisel erisusi KN õpet pakkunud koolide alusel. Kogemusnõustajana tunnustamise protsessi läbivad kõik, kes soovivad kuuluda kogemusnõustajate registrisse ning soovivad olla Kogemusnõustajate Koja poolt tunnustatud ja esindatud.

See on teine samm liikumaks kutsetunnistuse alusel KN teenuse pakkumise süsteemi poole. Esimeseks sammuks oli alates 2021 aastast nende registrisse kandmise taotlejate hindamisprotsessid, kelle KN väljaõpe ei olnud läbitud KN Koja partnerkoolides. Nüüd laieneb registrisse kandmise hindamine kõigile taotlejatele sõltumata õppeasutusest. See on lihtsustatud tasandil sissejuhatus ees ootavale kutseeksamite ja kutsetunnistuse alusel teenuse pakkumise protsessidele.

Kolmandaks sammuks teenuse kvaliteedi reguleerimisel saab olema (perioodiliselt korduvate) kutseeksamite ja kutsetunnistuste süsteem. KN Kojal on Eesti Kutsekoja luba esitada kutse algatamise taotlus. Kutsestandardi ja kutse andmise süsteemi loomiseks läheb hinnanguliselt 2 aastat. Eelduste kohaselt jõutakse selleni aastatel 2024/2025.

Vajadust tõhusama kvaliteedikontrolli järele, sh kutsestandardi ning kutsetunnistuse alusel teenuse pakkumine, on väljendanud nii tegevkogemusnõustajad ise kui teenuse põhilised rahastajad – Sotsiaalministeerium, Eesti Töötukassa, Sotsiaalkindlustusamet. Kutsega reguleerimine lisab teenusele usaldusväärsust kõrgete nõudmistega valdkondades – tervishoiuasutused, haridusasutused, rehabilitatsioonisüsteem jne. See omakorda suurendaks teenuse kasutatavust.

Uuenenud info Koja registrisse kandmise protsessidest leiab lingilt. www.kogemuskoda.ee/registrisse-kandmine-1/

 

Liigume koos parima võimaliku tulemuse poole!

Kogemusnõustajate Koja juhatus