Tunnustamise protsessid

Tunnustamise tingimusete ja eritingimuste standardid on välja töötatud koostöös Sotsiaalkindlustusameti, Astangu Kutserehabilitatsioonikeskuse ja Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonnaga ning nende kvaliteediüksuste tellimusel.

Tavatingimustel tunnustamine

– kui kandideerija on läbinud riiklikus määruses sätestatud kogemusnõustaja väljaõppe ja talle on väljastatud vastav tunnistus

Huviline tutvub veebiregistri tingimustega

 

*   täidab siin lingil registrisse kandmise avalduse
*   õppe läbimist tõendavad dokumendid – kogemusnõustamise väljaõppe tunnistused; soovi korral lisadokumendid

Avalduse ja dokumendid vaatab 3 nädala jooksul üle 2-3 tunnustamise töögrupi liiget
Vajadusel küsitakse juurde täiendavat infot
Tunnustajad võivad tagasiside ja hinnangu ühendust võtta kandideerija koolitajatega, juhendajatega, superviisoriga
Nõuetele vastavuse korral kantakse kogemusnõustaja veebiregistrisse ja täiendavad andmed säilitatakse Koja andmebaasis, kust avalduses märgitud nõusoleku korral võib väljastada infot avalikõiguslike institutsioonide esindajatele
Nõuetele mittevastavuse korral nõustajat registrisse ei kanta. Antakse soovitused nõuete täitmiseks.

Kontakt ja lisainfo: kogemuskoda@gmail.com, 56696 105

Eritingimustel tunnustamine

Huviline tutvub veebiregistri tingimustega

Variant 1

Juhul kui taotleja on läbinud mõnes organisatsioonis KN sisekoolituse ning töötanud pikalt oma valdkonnas kogemusnõustajana  kuid pole läbinud riiklikult sätestatud  KN väljaõpet, on võimalik taodelda registrisse kandmist eritingimustel. Eeldatakse min 2 aastast juhendatud/superviseeritud töökogemust enne aastat 2015 (aastast 2015 läbivad kõik nõustajad riikliku õppekavaalusel väljaõppe). Aktsepteeritakse juhendatud töökogemust tervishoiuasutuses või kogemusnõustajate võrgustikku haldavas orgamisatsioois.
Kandideerija:
1. esitab Kojale
*   täidab siin lingil registrisse kandmise avalduse
* kogemusnõustamise alase juhendatud ja superviseeritud töökogemuse CV koos tööjuhendaja(te) ja superviisori kontaktidega
* vabas vormis motivatsioonikirja
2. läbib kandideerimisvestluse* 2 tunnustamise töögrupi liikmega (2 akh)
3. sooritab vajadusel vaadeldud proovitöö** või esitab kirjaliku klienditööprotsessi juhtuminanalüüsi**

Tunnustajad võivad tagasiside ja hinnangu saamiseks ühendust võtta kandideerija koolitajatega, juhendajatega, superviisoriga.
Vajadusel saab läbida puuduolevaid kogemusnõustamise väljaõppe protsessi osi*. Selles osas saab soovi korral nõu pidada Koja esindajatega.
Peale vajalike väljaõppe- ja juhendamistingimuste täitmise kindlaks tegemist kantakse taotleja registrisse eritingimustel.
Kui tunnustamise tingimused pole täidetud, taotlejat registrisse ei kanta.

Kontakt ja lisainfo: kogemuskoda@gmail.com, 56 696 105 

Variant 2 

Juhul, kui kandideerija pole läbinud Eestis kogemusnõustaja õpet ja pole seni tegutsenud kogemusnõustajana, kuid on läbinud kõik kogemusnõustamise õppekavas toodud ained, sh teistes riikides, on võimalik taodelda registrisse kandmist eritingimustel.

Eritingimuste taotleja:
1.  esitab Kojale
*   täidab siin lingil registrisse kandmise avalduse
*   õppe läbimist tõendavad dokumendid – kogemusnõustamise väljaõppe tunnistused; soovi korral lisadokumendid
* vabas vormis motivatsioonikirja
* diplomid ja tunnistused, kus kajastuvad KN õppekavas (baas- ja täiendatud õppekava leiab siit) välja toodud ained läbib
2. läbib kandideerimisvestluse* 2 tunnustamise töögrupi liikmega (2 akh), kus mh arutatakse, millisid tegevusi on vaja veel täiendavalt läbida
3. läbib isikliku taastumisloo läbitöötamise protsessi** superviisori, psühholoogi või psühhoterapeudi juhendamisel (minimaalselt 12 akh, jagatuna min 6 kohtumiseks kolmekuulise perioodi jooksul) /Vastab KN täiendatud õppekavas teemadele ,, Isikliku taastumiskogemuse analüüs” (8 akh) ja ,, Nõustaja eneseteadlikkus, enesereflektsiooni alused” (8 akh)/
4. läbib juhendatud kogemusnõustamise praktika** mahus 42 akh ning esitama vastavad dokumendid – praktikapäevik ja protsessianalüüs (praktikalepingu, analüüsijuhendi ja muud juhendid saab Kojalt; praktika kohta, teema ja juhendaja kooskõlastada eelnevalt Kojaga) või esitab kinnituse läbitud KN praktika või KN töökogemuse kohta kohta koos praktikajuhendaja või tööjuhendaja kontaktidega /Allikas: KN baaskoolitus ja täiendatud õppekava/
5. läbib vajadusel täiendava koolitusena** teema ,,Sissejuhatus kogemusnõustamisse” (2,5 akh) /juhul, kui see teema pole läbitud mujal/ /Alus: KN täiendatud õppekava /

Juhul, kui kõiki KN õppekavas läbitud aineid ei ole varasemalt mujal läbitud, saab küsida soovitusi, kuidas puuduvaid aineid oleks võimalik täiendavalt läbida**.
Protsessi juhendajad veenduvad, et kandideerija isksuseomadused ja psühhostisaalsed ressursid on sobivad kogemusnõustamise töö tegemiseks.
Tunnustajad võivad tagasiside ja hinnangu saamiseks ühendust võtta kandideerija koolitajatega, juhendajatega, superviisoriga.
Peale tingimuste täitmist kantakse taotleja registrisse eritingimustel.
Kui tingimused pole täidetud, taotlejat registrisse ei kanta.

Kontakt ja lisainfo: kogemuskoda@gmail.com, 56 696 105

/Eritingimused on välja töötatud koostöös Sotsiaalkindlustusameti ja Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusega/

**   Täiendavad teenused on tasulised – kandideerimisvestlus, taastumisloo läbitöötamise protsessi või praktika juhendamine, supervisioon, täiendteemades koolitused, vaadeldud kliendtööprotsesside või juhtumisnalüüside hindamine. Hinnad sõltuvad teenusest.

Tunnustamise protsessi töögrupi liikmed

Anneli Valdmann 
kogemusnõustajate koolitaja ja superviisor

Külle Kadarik 
kogemusnõustajate praktika juhendaja, sotsiaaltöötaja

Kadi Haamer
kogemusnõustajate koolitaja, kriisitöö suuna esindaja

Raili Hollo
kogemusnõustajate koolitaja, kriisitöö suuna esindaja

Riina Järve-Tammiste
vaimse tervise ja peretöö suuna esindaja

Ingrid Tiido
psühholoog ja superviisor

Väljast on standardite ja tunnustamise protsessi nõuandjateks ja üle vaatajateks

Airi Nõmm
S​​otsiaalkindlustusameti nõunik
(rehabilitatsiooni talitus, sotsiaalteenuste osakond)

Leelo Ainsoo
Astangu KRK, rehabilitatsioonialase kompetentsikeskuse spetsialist

Lemme Palmet
Sotsiaalmisteeriumi hoolekandeoskanonna spetsialist

Sulge