Tunnustamise protsessid

Tunnustamise tingimuste ja eritingimuste standardid on välja töötatud koostöös Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Töötukassa ja Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusega  ning nende kvaliteediüksuste tellimusel.

Tavatingimustel tunnustamine

– kui kandideerija on läbinud riiklikus määruses sätestatud kogemusnõustaja väljaõppe Kogemusnõustajate Koja koolituspartneri juures ja talle on väljastatud vastav tunnistus.

Huviline tutvub veebiregistri tingimustega

 

*   täidab siin lingil registrisse kandmise avalduse
*   õppe läbimist tõendavad dokumendid – kogemusnõustamise väljaõppe tunnistused; soovi korral lisadokumendid

Avalduse ja dokumendid vaatab 4 nädala jooksul üle 2–3 tunnustamise töögrupi liiget.
Vajadusel küsitakse juurde täiendavat infot.
Tunnustajad võivad tagasiside ja hinnangu saamiseks ühendust võtta kandideerija koolitajatega, juhendajatega, superviisoriga.
Nõuetele vastavuse korral kantakse kogemusnõustaja veebiregistrisse ja täiendavad andmed säilitatakse Koja andmebaasis, kust avalduses märgitud nõusoleku korral võib väljastada infot avalik-õiguslike institutsioonide esindajatele.

Nõuetele mittevastavuse korral või kui Kojal puudub kindlus õppekvaliteedi või hindamisprotsesside nõuetekohasuse kohta, taotlejat registrisse ei kanta. Antakse juhised nõuete täitmiseks või Koja poolse hindamisprotsessi läbimiseks.

Kontakt ja lisainfo: hindamine@kogemuskoda.ee, 54 512202

Eritingimustel tunnustamine

Huviline tutvub veebiregistri tingimustega

Variant 1

Rakendatakse juhul, kui taotleja on läbinud kogemusnõustaja baaskoolituse Eestis mujal, kui Koja koolituspartneriks olevates koolides ja Kojal puudub seetõttu kindlus koolituse kvaliteedi, koolitajate kvalifikatsiooni ja pädevuste osas või selles, kas kooli juures on õppeprotsessid ja hindamised läbitud nõuetekohaselt (vastavalt Sotsiaalkaitseministri määrusele nr 68). Kindluse puudumise põhjuseks võib olla – 1) kool on uus, puudub tagasiside 2) kooli või selle mõne õppegrupi kohta on laekunud negatiivne tagasiside 3) kooli infokanalites või dokumentatsioonis ilmnevad puudused 4) SKA järelvalve menetlused on tuvastanud probleeme.

Eritingimuste taotleja:

1.   täidab siin lingil registrisse kandmise avalduse
2.  tutvub täiendavate hindamistingimustega ja tingimuste sobivusel esitab täiendava hindamise veebitaotluse siin lingil
3.  läbib hindamisprotsessi
4.  positiivse hindamisprotsessi tulemuse korral kantakse taotleja registrisse

Kontakt ja lisainfo: hindamine@kogemuskoda.ee, 54 512202

Variant 2

Rakendatakse juhul, kui kandideerija pole kogemusnõustaja õpet läbinud Eestis ja pole seni tegutsenud kogemusnõustajana, kuid on läbinud kõik kogemusnõustamise õppekavas toodud ained, sh teistes riikides, on võimalik taotleda registrisse kandmist eritingimustel.

Eritingimuste taotleja:

1.  täidab siin lingil registrisse kandmise avalduse
*  esitab e-aadressile hindamine@kogemuskoda.ee õppe läbimist tõendavad dokumendid – kogemusnõustamise väljaõppe tunnistused; soovi korral lisadokumendid
* esitab e-aadressile hindamine@kogemuskoda.ee vabas vormis motivatsioonikirja
* diplomid ja tunnistused, kus kajastuvad KN õppekavas (baas- ja täiendatud õppekava leiab siit) väljatoodud läbitud ained
2. läbib kandideerimisvestluse* 2 tunnustamise töögrupi liikmega (2 akh), kus mh arutatakse, milliseid tegevusi on vaja veel täiendavalt läbida
3. läbib isikliku taastumisloo läbitöötamise protsessi** superviisori, psühholoogi või psühhoterapeudi juhendamisel (minimaalselt 12 akh, jagatuna min 6 kohtumiseks kolmekuulise perioodi jooksul) /Vastab KN täiendatud õppekavas teemadele “Isikliku taastumiskogemuse analüüs” (8 akh) ja “Nõustaja eneseteadlikkus, enesereflektsiooni alused” (8 akh)/
4. läbib juhendatud kogemusnõustamise praktika** mahus 42 akh ning esitab vastavad dokumendid – praktikapäevik ja protsessianalüüs (praktikalepingu, analüüsijuhendi ja muud juhendid saab Kojalt; praktika koht, teema ja juhendaja kooskõlastada eelnevalt Kojaga) või esitab läbitud KN praktika või KN töökogemuse kohta kinnituse koos praktikajuhendaja või tööjuhendaja kontaktidega /Allikas: KN baaskoolitus ja täiendatud õppekava/
5. läbib vajadusel täiendava koolitusena** teema “Sissejuhatus kogemusnõustamisse” (2,5 akh) /juhul, kui see teema pole läbitud mujal/ /Alus: KN täiendatud õppekava /

Juhul, kui kõiki KN õppekavas läbitud aineid ei ole varasemalt mujal läbitud, saab küsida soovitusi, kuidas puuduvaid aineid oleks võimalik täiendavalt läbida**.
Protsessi juhendajad veenduvad, et kandideerija isiksuseomadused ja psühhosotsiaalsed ressursid on sobivad kogemusnõustamise töö tegemiseks.
Tunnustajad võivad tagasiside ja hinnangu saamiseks ühendust võtta kandideerija koolitajatega, juhendajatega, superviisoriga.
Peale tingimuste täitmist kantakse taotleja registrisse eritingimustel.
Kui tingimused pole täidetud, taotlejat registrisse ei kanta.

Kontakt ja lisainfo: hindamine@kogemuskoda.ee, 54 512202

/Eritingimused on välja töötatud koostöös Sotsiaalkindlustusameti ja Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusega/

**   Täiendavad teenused on tasulised – kandideerimisvestlus, taastumisloo läbitöötamise protsessi või praktika juhendamine, supervisioon, täiendteemades koolitused, vaadeldud klienditöö protsesside või juhtumianalüüside hindamine. Hinnad sõltuvad teenusest.

Tunnustamise protsessi töögrupi liikmed

Anu Tamm – personalispetsialist, endine Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja ja koolitusjuht, koolitaja
Anneli Valdmann – psühholoog, kogemusnõustajte superviisor, kogemusnõustajate koolitaja
Kadri Sooberg-Aettik – personalispetsialist, kogemusnõustajate koolitaja
Kairit Lindmäe – sotsiaaltöötaja, endine Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja, hoolekandeasutuse juhi töökogemus

Kaja Heinsalu – sõltuvusnõustaja, meedik
Katrin Hallik – pereterapeut, sõltuvusnõustaja
Külle Kadarik – peretrapeut, sotsiaaltöötaja, kogemusnõustajate praktika juhendaja

Külli Luuk – sotsiaaltöötaja, õppejõud
Moonika Laht – psühholoog, psühhoterapeut
Merle Rohtmets – kliiniline psühholoog, psühhoterapeut

Väljaspool Koda on standardite ja tunnustamise protsessi kaasatud Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna ja Eesti Töötukassa, Sotsiaalkindlustusameti spetsialistid. Vajadusel teised väliseksperdid.