Täiendav hindamine seoses registrikannetega

Käesolev Kogemusnõustajate Koja hindamise süsteem, kui üks nõustajate tunnustamise osa, on valminud vajadusest hoida ja tõsta kvaliteeti kogemusnõustamise teenuse pakkumisel. 

Kogemusnõustajaks õppimise ja kogemusnõustaja töö eelduste aluseks on asjaolu, et kogemusnõustajad töötavad ka kriisis ja psüühikahäiretega inimestega.  Kogemusnõustaja peab suutma luua emotsionaalselt turvalise ruumi. Kogemusnõustaja ei tohi tahtlikult või tahtmata kahjustada klienti või ennast. Kogemusnõustaja vajab teenusele spetsiifilisi teadmisi ja oskuseid. Juhul, kui Koda ei saa olla kindel, et registris enda esindamist taotleva või registris oleva kogemusnõustaja puhul on need tingimused täidetud, jätab Koda endale õiguse tutvuda taotleja teadmiste, oskuste, isiksuseomaduste, hoiakute, taastumisprotsesside ja muude psühhosotsiaalsete ressurssidega. Selleks on loodud Koja poolse hindamise süsteem. Kindluse puudumise põhjuseks võib olla – 1) kool on uus, puudub tagasiside 2) kooli või selle mõne õppegrupi kohta on laekunud negatiivne tagasiside 3) kooli infokanalitest või dokumentatsioonist ilmnevad puudused 4) SKA järelvalvemenetlused on tuvastanud probleeme. Koja koolituspartnerite loetelu ja nõuded koolidele leiab siit lingilt

Koja tunnustamise tingimusi ja standardeid on aastate jooksul välja töötatud koostöös Sotsiaalministeeriumi hoolekandeosakonna, Sotsiaalkindlustusameti, Eesti Töötukassa ja Astangu Kutserehabilitatsioonikeskusega.

1   Hindamise alus 

Kogemusnõustajate baaskoolituse riiklik õppekava (Sotsiaalkaitseminitri määrus nr 68, 21.12.2015)
Väljavõte 
Punkt 3a: 
Baaskoolitusele pääsemise soovituslikud eeldused 
Kontrollib koolitusorganisatsioon. Kui koolitusasutus pole seda teinud või on alust selles kahelda, võtab kontrollifunktsiooni üle Kogemusnõustajate Koda 
1) Isikliku taastumisloo olemasolu ja valmidus seda kogemusnõustaja töös kasutada 
2) Piisav taastumistase 
3) Positiivsed hoiakud taastumisprotsesside suhtes 
4) Psühholoogiline ja sotsiaalne küpsus 
5) Valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis läbi töötada 
6) Valmidus oma taastumislugu väljaõppeprotsessis õppimise vahendina kasutada 
7) Valmidus teha koostööd koolitajate, kaasõppijate, praktikajuhendajate ja superviisoritega 
8) Valmidus teha teenusepakkumisel koostööd võrgustikutöös 
Punkt 2
Koolituse lõpetamise ja tunnistuse väljastamise alused
1) Min 80% osalemine auditoorses ja kontakttundidega töös (koolituspäevad, praktika, praktika juhendamine)
2) Kirjaliku või praktilise lõputöö õigeaegne esitamine ja koolitaja(te) positiivne hinnang sellele
3) Positiivne hinnang koolitaja(te)lt ja praktikajuhendajalt/superviisorilt (juhendaja/superviisor esitavad hinnangu koolitusasutusele kirjalikult)

Koja hindamiseksperdid ja juhatuse liikmed püüavad esitatavatele kirjalikele materjalidele, hindamisintervjuule ning vajadusel täiendavale suhtlemisele tuginedes teha kindlaks, kas hindamise taotleja puhul on kõik määruse nr 68 punktides 2 ja 3 toodud nõuded täidetud. See on nõustaja tunnustamise ja registrisse kandmise või mitte kandmise aluseks.

 

2   Hindamisprotsessi etapid

1) Taotleja  täidab hindamiseks soovi avaldamiseks lehe allosas hindamise taotlemise vormi.
2) 3 tööpäeva jooksul koordinaator kinnitab vormi kätte saamist ning saadab hindamisteenuse arve ja loetelu oodatavatest dokumentidest (isikliku taastumisloo analüüs, praktikaleping, praktika juhendaja hinnang, praktikapäevik, motivatsioonikiri , Vt allmärkust!**).
3) Taotleja tasub ettemaksuarve.
4) Taotleja saadab nõutud dokumendid määratud tähtajaks koordinaatori meiliaadressile xxx
5) Peale ettemaksuarve tasumist ja saadetud dokumentide laekumist korraldab koordinaator hindamise:
– määratakse 2 juhtumiga tegelevat hindamiseksperti
– lepitakse kokku intervjuu aeg, viis ja koht (ruumis või veebis)
– kokkulepetes arvestatakse võimaluste piires hinnatava eelistustega
– intervjuu viiakse läbi hiljemalt 30 päeva jooksul peale kõigi vajalike dokumentide laekumist.
6) Kaks protsessi juurde määratud hindajat tutvuvad saadetud dokumentidega. Vajadusel paluvad  täpsustusi või täiendusi,  küsivad kontakte tagasiside saamiseks vmt.
7) Kokku lepitud ajal viiakse läbi hindamisintervjuu laivis või üle veebi. Osaleb 2 hindajat ja hindamise taotleja.
8) 10 tööpäeva jooksul peale intervjuud koostatakse hindamisprotokoll. Hindajatel on intervjuust tulenevalt õigus koguda veel täpsustusi või täiendusi. Hinnang koostatakse koostöös Koja juhatuse liikmetega.
9) Positiivse lõpphinnangu saamiseks on vajalik mõlema hindaja ning vähemalt 3 Koja juhatuse liikme positiivne otsus.
10) Kui kasvõi üks hindajatest ja/või piisav arv juhatuse liikmeid ei anna omapoolset positiivset hinnangut, siis on lõppotsus negatiivne.
11) Koda jätab endale õigus esindada üksnes positiivse hindamistulemusega kogemusnõustajaid.
12) Kollegiaalne otsus koos põhjendustega vormistatakse kirjalikult ja allkirjastatakse digitaalselt ühe juhatuse liikme poolt.
Otsus saadetakse hindamise taotlejale.
13) Juhul, kui otsus on positiivne kantakse taotleja tunnustatud kogemusnõustajate registrisse ning otsusega koos ka teavitatakse sellest.
14) Juhul, kui otsus on negatiivne, siis taotlejat registrisse ei kanta ning sellest teavitatakse koos otsuse faili saatmisega.

** Allmärkus 1: Eeldame, et allkirjastamist vajavad dokumendid on ehtsuse tõendamiseks digiallkirjadega originaalid. Paberkandjal allkirjastatud dokumente Koda ei aktsepteeri, kuna nende ehtsuses või allkirjastamise kuupäevas ei saa kindel olla.
** Allmärkus 2: Juhul, kui registris oleva kogemusnõustaja kohta on esitatud Kojale märgukirju või kaebuseid, saadetakse nõustajale  märgukiri probleemi kirjelduse ja soovitustega. Probleemi(de) jätkumisel nõustaja eemaldatakse registrist. Enne seda võidakse nõustaja kutsuda hindamisintervjuule või ta võib ise selleks soovi avaldada.

Tasumine
Teenuse hind on 150 € hindamise kohta. Käibemaksu ei lisandu.
Tasutakse ettemaksu arve alusel. Vähenenud töövõimega taotlejale võimaldame tasumist kuni 3 osas. (Vajalik allkirjastatud kinnituskiri.)
Hind sisaldab hindamise administreerimistasu, hindajate poolset eel ja- järeltööd dokumentidega tutvumisel ja hinnangu koostamisel (1 akh), hindamisintervjuud (2 akh, 2 hindajat protsessi kohta), ruumide renti ja/või veebiteenuse kulusid.
Hindamise tasu ei kuulu tagastamisele juhul, kui hindamistulemus on negatiivne ja hinnatavat seetõttu registrisse ei kanta.

/Kinnitatud Kogemusnõustajate Koja juhatuse poolt 12.12. 2020 Tallinnas/

Vahemikus 14.12.2020-15.01.2021 on võimalik esitada esmaseid hindamistaotluseid. Hindamisprotsesside sisuline korraldamine algab jaanuari teisest poolest. (Taotluste vastu võtmine jätkub ka hiljem.)

Lisainfo: hindamine@kogemuskoda.ee

————————————————

Tunnustamise töögrupi liikmed

Anneli Valdmann – psühholoog, kogemusnõustajate koolitaja ja superviisor
Anu Tamm – personalispetsialist, endine Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja ja koolitusjuht, koolitaja
Kadri Sooberg-Aettik – personalispetsialist, kogemusnõustajate koolitaja
Kairit Lindmäe – sotsiaaltöötaja, endine Eesti Töötukassa juhtumikorraldaja, hoolekandeasutuse juht
Külle Kadarik – peretrapeut, sotsiaaltöötaja, kogemusnõustajate praktika juhendaja
Moonika Laht – psühholoog, psühhoterapeut
Piert Annus – kliiniline psühholoog
Svetlana Lomakina – psühholoog, loovterapeut
Vajadusel kaasame lisaeksperte.

 

Täida hindamise taotlus siin vormil!