1. Kogemusnõustajate register on kogemusnõustamise teenuse kvaliteedi tagamiseks ja kogemusnõustajate tunnustatuse garanteerimiseks.
 2. Kogemusnõustajate registrist ja veebiregistrist kontrollivad kogemusnõustaja tunnustatust ehk sätestatud nõuetele vastamist avalik-õiguslike organisatsioonide esindajad ja tellijad, soovi korral saavad seda teha ka erakliendid.
 3. Kogemusnõustajate veebiregistris on nähtav kogemusnõustaja nimi, kogemusnõustajat esindav organisatsioon või kogemusnõustajate võrgustik ja organisatsiooni kontaktandmed.

** märge piiratud pädevuse kohta, kui on väljastatud piiratud pädevust andev tunnistus (piiratud pädevus tähendab õigust töötada teise professionaaliga koos, iseseisev klienditöö ei ole lubatud).

 1. Lähtuvalt andmekaitseseadusest nõustajate nõustamisteemasid ja kontaktandmeid veebiregistris nimede juures ei avalikustata.
 2. Kogemusnõustaja kontakte vahendab teda esindav organisatsioon või võrgustik, soovi korral võib päringute puhul nõustaja nõustamisteemasid ja kontakte vahendada lisaks ka Kogemusnõustajate Koda.
 3. Potentsiaalne klient/tellija näeb eraldi veebimaatriksis anonüümse infona:
  – millistes teemades mingis piirkonnas kogemusnõustamise teenust kasutada saab
  – milliseid teemasid organisatsioonid esindavad.
 4. Klient/tellija pöördub teenuse kasutamiseks/tellimiseks kogemusnõustajaid esindava-vahendavate organisatsioonide poole.
 5. Kogemusnõustajate Koda ei ole kogemusnõustamise teenuse pakkuja, Koda on info vahendaja.
 6. Kogemusnõustajate Koda tagab isikuandmete kaitse ja ei luba andmete väärkasutust.
 7. Kogemusnõustajate Koda jätab endale õiguse esindada üksnes kõigile kvaliteedinõuetele vastavaid, kvaliteetõppe läbinud ja eetiliselt töötavaid kogemusnõustajaid. Nimetatud tingimustele vastamist või mittevastamist on õigus kontrollida Kojal.
 8. Tõsiste kliendikaebuste, eetikareeglite rikkumiste või professionaalsuse hoidmise nõuete mittetäitmise korral kaotab nõustaja tunnustatuse ja eemaldatakse kogemusnõustajate registrist. Kogemusnõustajate Koda kustutab registrist kogemusnõustajad, kelle puhul ilmneb, et nad pakuvad kogemusnõustamise teenuse nime all muid praktikaid või teenuseid või tegutsevad teenuse mainet kahjustaval viisil.
 9. Kogemusnõustajate Koda ei esinda ja ei lisa registrisse nõustajaid, kelle väljaõpe ei vasta riikliku õppekava standarditele või kvalifikatsiooninõuetele:
 • koolitajatel puudub koolitamiseks nõutav kvalifikatsioon
 • koolidel või koolitajatel puudub min 2-aastane töökogemus kogemusnõustamise või hoolekande valdkonnas;
 • praktika ja/või praktikajuhendamine pole sooritatud;
 • kool ei kontrolli õppima asujate või lõpetajate sobivust nõustajatööks (piisav taastumise tase, psühhosotsiaalne küpsus, sobivad suhtlemisoskused, sobivad hoiakud). Nimetatud riskide esinemist on õigus kontrollida Kojal.

/* väljaõppe all on siinkohal mõeldud riikliku määrusega kehtestatud kogemusnõustajate koolitust/
/tingimused on koostanud Koja juhatus koostöös Koja kvaliteedi- ja eetikatöögrupi ning avaliku sektori esindajatega/

Kontakt: koordinaator@kogemuskoda.ee