1. Kogemusnõustajate register on kogemusnõustamise teenuse kvaliteedi tagamiseks ja kogemusnõustajate tunnustatuse garanteerimiseks.
2. Kogemusnõustajate registrist ja veebiregistrist kontrollivad kogemusnõustaja tunnustatust ehk sätestatud nõuetele vastamist avalik-õiguslike organisatsioonide esindajad ja tellijad; soovi korral saavad seda teha ka erakliendid.
3. Kogemusnõustajate veebiregistris on nähtav kogemusnõustaja nimi, kogemusnõustajat esindav organisatsioon või kogemusnõustajate võrgustik ja organisatsiooni kontaktandmed.
4. Lähtuvalt andmekaitseseadusest nõustajate nõustamisteemasid ja kontaktandmeid veebiregistris nimede juures ei avalikustata.
5. Kogemusnõustaja kontakte vahendab teda esindav organisatsioon või võrgustik; soovi korral võib päringute puhul nõustaja nõustamisteemasid ja kontakte vahendada lisaks ka Kogemusnõustajate Koda.
6. Potentsiaalne klient/tellija näeb eraldi veebimaatriksis anonüümse infona:
millistes teemades mingis piirkonnas kogemusnõustamise teenust kasutada saab;
milliseid teemasid organisatsioonid esindavad.
7. Klient/tellija pöördub teenuse kasutamiseks/tellimiseks kogemusnõustajaid esindava-vahendavate organisatsioonide poole;
8. Kogemusnõustajate Koda ei ole kogemusnõustamise teenuse pakkuja, Koda on info vahendaja.
9. Kogemusnõustajate Koda tagab isikuandmete kaitse ja ei luba andmete väärkasutust.
10. Tõsiste kliendikaebuste, eetikareeglite rikkumiste või professionaalsuse hoidmise nõuete mittetäitmise korral kaotab nõustaja tunnustatuse ja eemaldatakse kogemusnõustajate registrist.

/* väljaõppe all on siinkohal mõeldud riikliku määrusega kehtestatud kogemusnõustajate koolitust/
/tingimused on koostanud Koja juhatus koostöös Koja kvaliteedi- ja eetikatöögrupi ning avaliku sektori esindajatega/

Kontakt: koordinaator@kogemuskoda.ee, 54 512202, 5770 4051, 56 696 105