1. Kogemusnõustajate register on kogemusnõustamise teenuse kvaliteedi tagamiseks ja kogemus-nõustajate tunnustatuse garanteerimiseks.
2. Kogemusnõustajate registrist ja veebiregistrist kontrollivad kogemusnõustaja tunnustatust ehk sätestatud nõuetele vastamist avalik-õiguslike organisatsioonide esindajad ja tellijad; soovi korral saavad seda teha ka erakliendid.
3. Kogemusnõustajate veebiregistris on nähtav kogemusnõustaja:
nimi;
väljaõppe tase (baas- või baas- ja jätkukoolitus);
väljaõpet* pakkunud ja tunnistuse(d) väljastanud organisatsioon(id);
kogemusnõustajat esindav organisatsioon või kogemusnõustajate võrgustik.
4. Lähtuvalt andmekaitseseadusest nõustajate nõustamisteemasid ja kontaktandmeid veebiregistris nimede juures ei avalikustata.
5. Kogemusnõustaja kontakte vahendab teda esindav organisatsioon või võrgustik; soovi korral võib päringute puhul nõustaja nõustamisteemasid ja kontakte vahendada lisaks ka Kogemusnõustajate Koda.
6. Potentsiaalne klient/tellija näeb eraldi veebimaatriksis anonüümse infona:
millistes teemades mingis piirkonnas kogemusnõustamise teenust kasutada saab;
milliseid teemasid organisatsioonid esindavad.
7. Klient/tellija pöördub teenuse kasutamiseks/tellimiseks kogemusnõustajaid esindava-vahendavate organisatsioonide poole;
8. Kogemusnõustajate Koda ei ole kogemusnõustamise teenuse pakkuja.
9. Kogemusnõustajate Koda tagab isikuandmete kaitse ja ei luba andmete väärkasutust.
10. Tõsiste kaebuste korral (kui Koja kvaliteedi- ja eetika töögrupp tõendab eksimuse) või ta ei täida professionaalsuse hoidmise nõudeid, kaotab nõustaja tunnustatuse ja eemaldatakse kogemusnõustajate registrist

/* väljaõppe all on siinkohal mõeldud riikliku määrusega kehtestatud kogemusnõustajate koolitust/
/tingimused on koostanud Koja juhatus koostöös Koja kvaliteedi- ja eetikatöögrupi ning avaliku sektori esindajatega/

Kontakt: kogemuskoda@gmail.com, 56 696 105

Sulge