Siia kogume kogemusnõustamise statistikat 

Kokkuvõte kogemusnõustajate tegevuse lühiküsitlusest 2017 – osales 51 vastajat 

Olen teinud KN tööd 2017 aastal … 

•Mitteametlikult- kogukonnas – 36 (65% vastanutest) ,   sh 7 nõustajat panustas ainult mitteformaalse kogukonnatööna
•Mõne KN võrgustiku all – 14
•Rehabilitatsioonimeeskonnas – 9
•Raviasutuses – 4
•Haridusasutuses – 3
•Peretööasutuses – 1
•KOV-ga koostöös – 5, sh 1 vastaja ainult KOV-ga koostöös
•Oma MTÜ alt – 15
•Eraettevõtjana – 5
•Leidsin ise erakliendid – 13
• Ainult vabatahtliku tööna/tegevusena – 21 in (38%)
•Valdavalt vabatahtliku tööna/tegevusena – 22 in (40%)

Ehk ainult või valdavalt vabatahtliku tööna tegi tööd ~ 80% vastajatest!

•Valdavalt tasustatud tööna – 10 (18%)
•Ainult tasustatud tööna – 2 vastjat (4%) (tegutsesid rehabilitatsioonimeeskondades ning lisaks oma MTÜ või eraettevõtte alt)

Teemad
Kõige sagedamini märgiti

•vaimset tervist – 35 korda
•psüühilis probleeme – 35 korda
•lapsevanemate toetamist – 24 korda
•füüsilist tervist või puuet – 23 korda
•kriisi – 22 korda
•tööd lastega – 20 korda
•peretööd – 17 korda
Harvem valiti

•kinnipeetavate toetamine – 1 vastja
•integreerumine – 6 vastajat
•hooldajate toetamine – 7 vastajat
•sõltuvushäired – 9 vastajat
•lein – 10 vastajat
•noored – 12 vastajat

Ette olid antud valikvariandid.

Paljudel oli mitme variandi kombinatsioon.

Põhjalikuma küsitluse viime läbi augustis 2018

Sulge